Y Tîm

Mae Economeg Iechyd a Gofal Cymru yn bartneriaeth rhwng y Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau (CHEME) ym Mhrifysgol Bangor a Chanolfan Economeg Iechyd Abertawe (SCHE) ym Mhrifysgol Abertawe.

Cyd-gyfarwyddwyr

Athro Rhiannon Tudor Edwards

Cyd-gyfarwyddwr
Mae Rhiannon yn Athro Economeg Iechyd ac yn gyd-gyfarwyddwr y Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau (CHEME) ym Mhrifysgol Bangor ac yn aelod o Fwrdd Rheoli Economeg Iechyd a Gofal Cymru.

Athro Deb Fitzsimmons

Cyd-gyfarwyddwr
Mae Deb yn Athro Ymchwil Canlyniadau Iechyd ac yn Gyfarwyddwr Academaidd Canolfan Economeg Iechyd Abertawe (SCHE) ym Mhrifysgol Abertawe ac mae’n aelod o Fwrdd Rheoli Economeg Iechyd a Gofal Cymru.

Strwythur a sefydliad HCEC

HCEC organisation

Bwrdd Rheoli

Mae’r Bwrdd Rheoli’n cwrdd yn fisol i sicrhau cydweithrediad effeithiol tîm ar draws y Brifysgol a chyflawni ein canlyniadau.

Athro Dyfrig Hughes

CHEME, Prifysgol Bangor

Dr Pippa Anderson

SCHE, Prifysgol Abertawe

Kalpa Pisavadia

CHEME, Prifysgol Bangor

Dr Bernadette Sewell

SCHE, Prifysgol Abertawe

Dr Mari Jones

SCHE, Prifysgol Abertawe
Llinos Haf Spencer

Dr Llinos Haf Spencer

CHEME, Prifysgol Bangor

Jacob Davies

CHEME, Prifysgol Bangor

Dr Shaun Harris

SCHE, Prifysgol Abertawe

Katherine Cullen

SCHE, Prifysgol Abertawe

Ann Lawton

CHEME, Prifysgol Bangor

Staff Ymchwil a gefnogir drwy Economeg Iechyd a Gofal Cymru

Cefnogir yr holl staff gan arianwyr lluosog.

Bwrdd Cynghori

Diben y Bwrdd Cynghori yw darparu cyngor strategol i’n cefnogi i gyflawni ein hamcanion a’n pecynnau gwaith. Drwy ddefnyddio arbenigedd a phrofiad gan uwch gymheiriaid allanol, gan gynnwys cynrychiolaeth cyfranogiad y cyhoedd, mae’r Bwrdd Cynghori yn galluogi profion a her feirniadol ac annibynnol o’n strategaeth, cynllun gweithredu, cyflawniadau ac effaith ar draws ein rhaglen waith a’n pecynnau gwaith. Mae’r Bwrdd Cynghori’n cwrdd unwaith y flwyddyn, yn ystod cyfarfod blynyddol Grŵp Economegwyr Iechyd Cymru (WHEG) fel arfer, i hwyluso cyfleoedd rhwydweithio ein hymchwilwyr gydag arweinwyr blaenllaw’r DU. Ar hyn o bryd, mae’r Bwrdd Cynghori’n cynnwys:
 • Yr Athro Steve Morris (Prifysgol Caergrawnt)
 • Yr Athro Rhiannon Tudor Edwards (Cyd-Gyfarwyddwyr HCEC, Prifysgol Bangor)
 • Yr Athro Deb Fitzsimmons (Cyd-Gyfarwyddwyr HCEC, Prifysgol Abertawe)
 • Yr Athro Dyfrig Hughes (Prifysgol Bangor)
 • Dr Pippa Anderson (Prifysgol Abertawe)
 • Dr Catherine Lawrence (Prifysgol Bangor)
 • Dr Llinos Haf Spencer (Prifysgol Bangor)
 • Dr Bernadette Sewell (Prifysgol Abertawe)
 • Dr Joanna Charles (Prifysgol Bangor)
 • Dr Brendan Collins (Llywodraeth Cymru)
 • Yr Athro Ceri Phillips (Prifysgol Abertawe)
 • Dr Lisa Trigg (Gofal Cymdeithasol Cymru)
 • Dr Angela Boland (Prifysgol Lerpwl)
 • Yr Athro Rod Taylor (Prifysgol Glasgow)
 • Yr Athro Monica Busse-Morris (Prifysgol Caerdydd)
 • Ms Karen Harrington (Cyfrannwr o’r cyhoedd)
 • Mr Nathan Davies (Cyfrannwr o’r cyhoedd)

Rydym yn cydgysylltu Grŵp Economegwyr Iechyd Cymru (WHEG), i ddatblygu cymuned o arbenigedd economeg iechyd ar hyd a lled Cymru.

Hwb Methodolegol

Mae Hwb Methodolegol Economeg Iechyd a Gofal Cymru yn ceisio darparu amgylchedd i ddatblygu a chymhwyso dulliau arloesol o gynnal gwerthusiadau economeg iechyd a dadansoddiadau cysylltiedig. Diben yr Hwb Methodolegol yw gwella dilysrwydd a pherthnasedd y sylfaen dystiolaeth gofal iechyd, er mwyn gwneud penderfyniadau gwell ar y defnydd o adnoddau. Darllenwch fwy yma. Read more here.

Hwb Gwerth Cymdeithasol

Mewn ymateb i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, a gofynion gan y trydydd sector a llywodraeth leol i’w helpu i arddangos gwerth cymdeithasol, rydym wedi sefydlu Hwb Gwerth Cymdeithasol Bangor. Mae’r Hwb Gwerth Cymdeithasol hwn yn aelod sefydliadol o Social Value UK ac mae’n darparu fframwaith i sefydliadau er mwyn mesur newid mewn ffyrdd sy’n berthnasol i’w rhanddeiliaid. Darllenwch fwy yma. Read more here.

Ein partneriaid

Ein cyllidwyr

Ein cydweithredwyr a’n rhanddeiliaid

Mae Economeg Iechyd a Gofal Cymru’n gweithio’n agos â chanolfannau a sefydliadau ymchwil blaenllaw eraill ar hyd a lled y DU, gan gynnwys: