Symposiwm diwedd yr astudiaeth ar gyfer pobl ifanc sy’n gadael gofal

Two groups of three students sitting down at benches socialising.

Mae symposiwm diwedd yr astudiaeth wedi ei drefnu ar gyfer ddydd Mercher 11 Medi, 10.00-15.30 yn Neuadd Reichel, Prifysgol Bangor, Gogledd Cymru.

 

Mae’r digwyddiad hwn yn dwyn ynghyd amrywiaeth o randdeiliaid i gyflwyno a thrafod canfyddiadau’r astudiaeth a ariennir gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, sy’n archwilio’r rhwystrau a’r galluogwyr i ymgysylltu â phobl ifanc sy’n gadael gofal awdurdodau lleol ledled Cymru.

 

Arweiniwyd y prosiect ymchwil hwn gan ymchwilwyr ym Mhrifysgol Bangor a’i gyd-gynhyrchu â phobl ifanc sy’n gadael gofal ac ymarferwyr amlasiantaeth o bedwar awdurdod lleol ledled Cymru (Conwy, Gwynedd, Torfaen ac Ynys Môn).

 

Nod yr ymchwil oedd gwella ymarfer proffesiynol trwy ddatblygu model ymarfer sy’n seiliedig ar dystiolaeth a phecyn cymorth, a werthuswyd gan ddefnyddio Enillion Cymdeithasol ar Fuddsoddi i archwilio’r gwerth cymdeithasol a gynhyrchir.

 

Fel rhan o’r astudiaeth cynhyrchwyd podlediad: Symud i fyny / Moving up; yn cynnwys lleisiau a phrofiadau pobl sy’n gadael gofal, ymarferwyr ac academyddion. Bydd y bennod podlediad olaf yn cael ei recordio yn ystod y symposiwm.

 

Byddwn yn clywed gan amrywiaeth o randdeiliaid am eu profiadau o fod yn rhan o’r astudiaeth, a’u profiadau a’u safbwyntiau ar ymchwil, polisi ac ymarfer sy’n ymwneud â phobl sy’n gadael gofal.

 

Os hoffech ymuno â ni, cliciwch yma am docynnau.

 

Gweler hefyd gyhoeddiad newydd yn ymwneud â’r astudiaeth hon:

Prendergast, L., Davies, C., Seddon, D., Hartfiel, N., & Edwards, R. (2024). Barriers and enablers to care-leavers engagement with multi-agency support: A scoping review. Children and Youth Services Review159, 107501. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2024.107501