Seibiannau byr i bobl sy’n byw gyda dementia a’u gofalwyr: archwilio canlyniadau llesiant a llywio datblygiad ymarfer at y dyfodol trwy ddull Adenillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad.

Mae astudiaeth o dan arweiniad Dr Gill Toms yn archwilio manteision gwasanaeth seibiannau byr/cymorth dydd o’r enw ‘TRIO’ i bobl sy’n byw gyda dementia.

Gall seibiannau byr fod o fudd i bobl sy’n byw gyda dementia a gofalwyr di-dâl; ond, mae’r rhan fwyaf o waith ymchwil yn canolbwyntio ar fodelau cymorth mwy ‘traddodiadol’ – gan gynnwys arhosiadau byr mewn gofal preswyl a chymorth canolfannau dydd.

Gwasanaeth cymunedol yw TRIO a seilir ar Fodel cymorth Rhannu Bywydau. Yn y model hwn, mae Gofalwr Cysylltu Bywydau (a elwir yn ‘gydymaith’ yn TRIO) yn defnyddio ei gartref ei hun fel adnodd. Mae cymdeithion TRIO yn darparu cymorth rheolaidd, wythnosol i hyd at dri o bobl sy’n byw gyda dementia ac sy’n rhannu diddordebau tebyg.

Mae’r gwerthusiad Adenillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad hwn yn archwilio mecanweithiau a chanlyniadau TRIO ar gyfer pobl sy’n byw gyda dementia, gofalwyr di-dâl, a chymdeithion TRIO. Bydd rhoi tystiolaeth o werth cymdeithasol TRIO yn helpu sefydlu sylfaen dystiolaeth ar gyfer darpariaeth seibiannau byr yng Nghymru a thu hwnt.

Darllenwch fwy am yr astudiaeth:

http://dsdc.bangor.ac.uk/news/research-into-alternatives-to-day-centre-support-for-people-living-with-dementia-44470