Hybu ymarfer corff ym myd natur i wella iechyd meddwl a llesiant – enillion cymdeithasol ar astudiaeth buddsoddi

Sefydliad: Y Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau (CHEME) ym Mhrifysgol Bangor,

Cyswllt allweddol: Dr Victory Ezeofor v.ezeofor@bangor.ac.uk

Pa gwestiwn y gwnaethom lwyddo i fynd i’r afael ag ef?

Archwiliodd yr ymchwil fanteision lefelau uwch o weithgarwch corfforol ar iechyd a lles. Dadansoddodd ‘Agor Drysau i’r Awyr Agored’ (ODO) y Bartneriaeth Awyr Agored, sef rhaglen 12 sesiwn o gerdded neu ddringo lefel isel ym myd natur. Archwiliodd ein hymchwil yr enghraifft hon o bresgripsiynu cymdeithasol ar sail natur ar gyfer y rhai sy’n dioddef o iechyd meddwl gwael. Roeddem am ddarganfod a oedd y cyfranogwyr yn dweud bod eu iechyd meddwl a lles chorfforol wedi gwella o ganlyniad i’r rhaglen.

Beth wnaethon ni?

Mae ymchwilwyr HCEC yn CHEME wedi defnyddio methodoleg adenillion cymdeithasol ar fuddsoddiad (SROI) i bennu ystod y cymarebau SROI ar gyfer y rhaglen ODO. Cwblhaodd y cyfranogwyr holiadur ar eu defnydd o adnoddau’r gwasanaethau iechyd, eu gweithgarwch corfforol wythnosol, a’u llesiant meddyliol, a buont yn mynychu cyfweliadau wedi’u lledstrwythuro i gofnodi effaith lawn yr ODO ar eu bywydau. Mae ymyriad yr ODO yn cyd-fynd â blaenoriaeth pedwar Cynllun Gweithredu Law yn Llaw at Iechyd Meddwl Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019- 2022, sy’n ymdrechu i wella ansawdd ac ystod y therapïau sydd ar gael i bobl yng Nghymru.

Beth oedd yr effaith?

Roedd yr astudiaeth hon yn cefnogi’r diddordeb cynyddol mewn datrysiadau seiliedig ar natur i iechyd a lles. Nododd y gall presgripsiynu cymdeithasol helpu i leihau’r galw ar adnoddau prin y system iechyd a gofal cymdeithasol. Nododd ein gwerthusiad, am bob £1 a fuddsoddir yn y rhaglen ODO, fod gwerthoedd cymdeithasol yn amrywio o £4.90 i £5.36 yn cael eu cynhyrchu.

Cyhoeddiadau:

Makanjuola A, Lynch M, Hartfiel N, Cuthbert A, Edwards RT. (2023). Prevention of Poor Physical and Mental Health through the Green Social Prescribing Opening Doors to the Outdoors Programme: A Social Return on Investment Analysis. Int J Environ Res Public Health. 12;20(12): 6111.

Makanjuola A, Lynch M, Hartfiel N, Cuthbert A, Edwards RT. (2022). OPENING DOORS TO THE OUTDOORS: SOCIAL RETURN ON INVESTMENT ANALYSIS.