Archwilio economeg iechyd ffototherapi cymunedol

Sefydliad: CHEME ym Mhrifysgol Bangor a gwasanaethau dermatoleg BCUHB yn Ysbyty Gwynedd

Cyswllt Allweddol: Dr Hani Ismail, MRes Health Economics, CHEME, Prifysgol Bangor

Pa gwestiwn y gwnaethom lwyddo i fynd i’r afael ag ef?

Mae pum deg pedwar y cant o’r boblogaeth yn cael eu heffeithio gan glefydau croen cronig mewn unrhyw flwyddyn a gwelwyd cynnydd o 35% yn y gweithgarwch newydd o ran cleifion allanol dros 10 mlynedd. Mae gwariant Gorllewin BCUHB yn cynyddu bob blwyddyn, a chredir mai gorwariant ar driniaethau cyffuriau sy’n gyfrifol am hyn. Mae ffototherapi yn defnyddio pelydrau uwchfioled (UVB) i drin cyflyrau’r croen yn effeithiol, gan gynnwys psoriasis, ac mae’n driniaeth sy’n cael ei chynnal yn yr ysbyty yn bennaf. Dangoswyd bod y driniaeth hon wedi clirio psoriasis mewn 80-90% o gleifion. Mae ffototherapi yn galw am dri ymweliad wythnosol, ac mae llawer o gleifion yn cael anhawster i’w mynychu oherwydd mynediad gwael i unedau ffototherapi. Er mwyn mynd i’r afael â’r rhwystr hwn i gael mynediad at ffototherapi mewn ysbytai, bu Dr Hani Ismail, MRes Economeg Iechyd yn archwilio economeg iechyd ffototherapi cymunedol drwy gynnal adolygiad systematig, ymchwil ansoddol a dadansoddiad costau. Roedd yr adolygiad systematig yn ystyried y dystiolaeth bresennol ar gost-effeithiolrwydd ffototherapi yn y cartref.

Beth wnaethon ni?

Mae Economeg Iechyd a Gofal Cymru wedi chwarae rhan bwysig yn dod â gwasanaethau dermatoleg Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BCUHB) yn Ysbyty Gwynedd a staff yn y Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau (CHEME) ym Mhrifysgol Bangor at ei gilydd i gynnig profiad hyfforddiant MRes i Dr Hani Ismail, myfyriwr meddygol F1, i archwilio economeg therapi blwch golau cymunedol yng Ngogledd Cymru wledig.

Beth yw’r effaith ddisgwyliedig?

Canfu Dr Hani Ismail fod ffototherapi yn y cartref yn fwy cost effeithiol neu’n llai costus, gyda chanlyniadau tebyg, o gymharu â ffototherapi yn yr ysbyty. Defnyddiodd yr ymchwil ansoddol gyfweliadau lled-strwythuredig i archwilio profiadau cleifion, staff a gofalwyr o ffototherapi cymunedol. Roedd y dadansoddiad costau yn archwilio cost cwrs o ffototherapi yn y cartref a ffototherapi yn yr ysbyty.

Photo Therapy Presentation

Rydym yn rhagweld papur academaidd wedi’i adolygu gan gymheiriaid yn dilyn yr ymchwil hwn, yn ogystal ag adroddiad BCUHB ar arbedion costau posibl i’r GIG o gael gwasanaeth therapi blwch golau cymunedol gyda’r potensial i leihau rhagnodi cyffuriau biolegol cost uchel ar draws Gogledd Cymru.

Gall yr astudiaeth hon amlygu dewisiadau amgen i gyffuriau newydd cost uchel i drin triniaethau dermatolegol, wedi’u halinio â’r agenda gofal iechyd ar sail gwerth.