Cydweithio i hybu darpariaeth modelau diagnosis cyflym i bobl yng Nghymru yr amheuir bod canser arnynt

Sefydliad: Canolfan Economeg Iechyd Abertawe (SCHE), Prifysgol Abertawe.

Cyswllt Allweddol: Dr Berni Sewell, SCHE B.Diethart@Swansea.ac.uk

Pa gwestiwn y gallai HCEC helpu i’w ateb??

Yn ystod haf 2018 (diweddarwyd yn gynnar yn 2020), cadarnhaodd ymchwilwyr HCEC yn SCHE gosteffeithiolrwydd peilot newydd ar gyfer canolfan diagnosis cyflym (RDC) yn ysbyty Castell-nedd Port Talbot sydd wedi lleihau’r amser a gymer i wneud diagnosis i bobl â symptomau amhenodol a allai fod o ganlyniad i ganser, o 84 diwrnod i 6 diwrnod ac roedd hefyd yn arbed costau o’i gymharu â gofal arferol. O ganlyniad i’n gwerthusiad, mae RDC bellach yn wasanaeth craidd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, gan alluogi cleifion nad oedd yn addas yn y gorffennol ar gyfer unrhyw lwybr canser i gael diagnosis amserol, sy’n lleihau pryder a straen, ac sy’n eu grymuso.

Beth mae HCEC yn ei wneud?

Yn dilyn llwyddiant yr RDC lleol, mae’r model RDC yn awr yn cael ei gyflwyno ledled Cymru fel ffordd o wella gofal a chanlyniadau i gleifion ac i weithio’n fwy effeithlon. Hefyd, mae’r Moondance Cancer Initiative wedi darparu cyllid i ehangu’r model RDC i gynnwys canserau safle penodol, gan gynnwys canser y colon a’r rhefr mewn cleifion iau a chanserau’r pen a’r gwddf. Mae ymchwilwyr HCEC yn SCHE yn cael eu hariannu i gynnal gwerthusiad o’r llwybrau cleifion newydd hyn y gobeithir y bydd yn gwella gofal i gleifion a chosteffeithiolrwydd gwasanaethau canser. Hefyd, mae Cancer Research UK yn talu am ddatblygu a gwerthuso llwybr newydd ar gyfer canser y brostad, gyda HCEC yn cynnal y gwerthusiad economeg iechyd.

Beth yw’r effaith a ddisgwylir?

Mae hon yn rhaglen sydd ar waith ac mae ganddi’r potensial i drawsnewid gwasanaethau canser yng Nghymru a thu hwnt drwy leihau amseroedd aros, gwella gofal i gleifion, canlyniadau i gleifion a’r defnydd a wneir o adnoddau prin y GIG.