Hygyrchedd

Mae Economeg Iechyd a Gofal Cymru yn ymdrechu i wneud y wefan hon yn hygyrch ac yn hawdd i bawb ei defnyddio.

Mae cynllun y wefan yn ystyried defnyddwyr sy’n ddall neu â nam ar eu golwg ac mae’n gydnaws â meddalwedd darllen sgrin poblogaidd. Os ydych chi’n cael trafferth defnyddio llygoden, gellir llywio’r wefan gyda dim ond bysellfwrdd. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio i sicrhau bod ein fideos a’n lluniau yn hygyrch i bawb drwy gynnwys capsiynau/is-deitlau.

Datganiad hygyrchedd healthandcareeconomics.cymru / economegiechydagofal.cymru

Mae’r datganiad hygyrchedd yma’n berthnasol i wefan healthandcareeconomics.cymru (English) / economegiechydagofal.cymru (Welsh).

Mae’r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Economeg Iechyd a Gofal Cymru (HCEC). Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio’r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny’n golygu y dylech allu:

 • chwyddo hyd at 300% heb i’r testun arllwys oddi ar y sgrin
 • llywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • llywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
 • gwrando ar y rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i’w ddeall.

AbilityNet cyngor i wneud eich dyfais yn haws i’w defnyddio os oes gennych anabledd.

Pa mor hygyrch yw’r wefan

Gwyddom nad yw rhai rhannau o’r wefan hon yn gwbl hygyrch:

 • Rhaid i elfennau fideo gael capsiynau
 • Mae arddulliau ffocws llywio bysellfwrdd yn gynnil neu ddim ar gael
 • Gwallau hygyrchedd CookieScript yn ymwneud â lliw a defnydd o dagiau.

Adborth a manylion cyswllt

Os oes angen gwybodaeth arnoch ar y wefan hon mewn fformat gwahanol, cysylltwch â:

    a.b.lawton@bangor.ac.uk

Fe wnawn ystyried eich cais ac ymateb mewn 10 diwrnod gwaith.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda’r wefan hon

Rydym wastad yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi’u rhestru ar y dudalen hon neu’n meddwl nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â a.b.lawton@bangor.ac.uk.

Gweithdrefn gorfodaeth

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych yn hapus gyda’r ffordd yr ydym yn ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS).

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae HCEC wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfiad

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe fersiwn 2.1, oherwydd y diffyg cydymffurfio a’r eithriadau a restrir isod.

Cynnwys anhygyrch

Nid yw’r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol.

Diffyg cydymffurfio â’r rheoliadau hygyrchedd

Mae’r eitemau canlynol o faterion arfer da wedi’u nodi:

 • Mae rhaid i elfennau fideo gael capsiynau
  Gweithred: Cadarnheir os ellir darparu trawsgrifiad, neu alluogi capsiynau.
  Amserlen: i’w gadarnhau.

 • Mae arddulliau ffocws llywio bysellfwrdd yn gynnil neu ddim ar gael
  Gweithred: bydd arddulliau’n cael eu diweddaru ac ailbrofi’r wefan yn unol â hynny
  Amserlen: erbyn ddiwedd fis Hydref

 • Gwallau hygyrchedd CookieScript yn ymwneud â lliw a defnydd o dagiau./strong>
  Gweithred: Lle’n bosibl, bydd yr ategyn rheoli cwcis 3yddrd yn cael ei addasu.
  Amserlen: diwedd fis Hydrefr

 • Rhaid i elfennau fod â chyferbyniadau lliw digonol
  Mae rhai elfennau, megis straeon newyddion, neu becynnau gwaith darllen mwy o ddolenni yn is na’r trothwy optimwm o 4:5:1 ar gyfer maint a phwysau testun.

Baich anghymesur

Dim

Llywio a chyrchu gwybodaeth

 • Yn sicrhau bod tirnodau yn unigryw. Mae sawl elfen llywio ar y dudalen.
 • Mae dolenni efo’r run un enw gyda yr un pwrpas.
  Ar y dudalen Cwrdd y Tîm, mae dolenni proffil yn ymddangos gydag eicon cyswllt, ond maent wedi’u grwpio o dan aelodau gwahanol o’r tîm.
  Ar y dudalen Newyddion a Digwyddiadau, mae gan bob un o’r straeon ddolenni Darllen Mwy, ond maent wedi’u grwpio o dan straeon newyddion gwahanol.
  Ar dudalennau’r Pecynnau Gwaith, mae gan bob un o’r pecynnau ddolenni Darllen Mwy, ond maent wedi’u grwpio o dan becynnau gwahanol

Offer a thrafodion rhyngweithiol

Dim

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

Dim

Dogfenni PDF ac arall

Dim

Bydd unrhyw PDFs neu ddogfennau Word newydd a gyhoeddir gennym yn bodloni safonau hygyrchedd..

Beth rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Mae materion diffyg cydymffurfio sy’n weddill yn cael eu hystyried, a bydd unrhyw gynnwys newydd a ychwanegir at y wefan yn cael ei wirio i weld a yw’n cydymffurfio.

Paratoi’r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar 5 Hydref 2020. Cafodd ei adolygu ddiwethaf ar 6 Hydref 2020.

Profwyd y wefan hon ddiwethaf ar 6 Hydref 2020. Cynhaliwyd y prawf gan dîm datblygu gwefan Waters Creative.