Enillwyr y wobr Atal, Ysbaid a Diagnosis Cynnar

QIC Winner

Llongyfarchiadau i Uned Ymchwil Diabetes Cymru ym Mhrifysgol Abertawe mewn partneriaeth â SCHE fel enillwyr y wobr Atal, Ysbaid a Diagnosis Cynnar. Bu Dr Pippa Anderson a Dr Shaun Harris yn cydweithio â Grŵp Gweithredu ar gyfer Diabetes Cymru Gyfan (AWDIG) ac Uned Ymchwil Diabetes Cymru (DRUCymru) i gynnal gwerthusiad economeg iechyd pragmatig yn seiliedig ar fodelau a dadansoddiad o gostau gweithredu a chyflwyno ar gyfer Cymru gyfan. Bu i ni ddefnyddio data presennol a chyhoeddedig i amcangyfrif cost-effeithiolrwydd ymyrraeth effeithiol a byr i ffordd o fyw, a sicrhaodd bod y mwyafrif o gleientiaid wedi dychwelyd i ystod glwcos normal yn y gwaed. Roedd canlyniadau’r gwerthusiad economaidd yn awgrymu bod darparu ymyrraeth ffordd o fyw yn gwella iechyd ac ansawdd bywyd sy’n gysylltiedig ag iechyd y cleient ac mae’n arbed adnoddau a chostau i’r GIG, o gymharu â ‘gofal arferol’ mewn lleoliad gofal sylfaenol yng Nghymru, gyda’r potensial i arbed £6 miliwn yn adnoddau GIG Cymru ym mhob Bwrdd Iechyd mewn cyfnod o ddeng mlynedd.

“Derbyniodd y gwerthusiad o ymyrraeth ffordd o fyw i atal diabetes yng Nghymru wobr yn y Gwobrau Ansawdd Gofal ac ym mis Mawrth 2021, a chyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai’n buddsoddi £1 filiwn yn rhaglen atal diabetes gyntaf Cymru yn 2021, yn seiliedig ar yr ymchwil cydweithredol hwn, fel cam cyntaf cyn ei chyflwyno’n genedlaethol. Mae ymchwil pellach yn cael ei drafod gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru, ac mae Llywodraeth Cymru’n ymrwymedig i gefnogi’r gwerthusiad fel rhan o’r cyllid cyffredinol” Dr Pippa Anderson. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma: http://www.qualityincare.org/diabetes/awards/results/qic_diabetes_2020_results/prevention,_remission_and_early_diagnosis