Cymharu dulliau dialysis yr arennau yng Nghymru drwy micro-gostio

Mae ein cyd-gyfarwyddwr, yr Athro Rhiannon Tudor Edwards a chymrawd ymchwil HCEC, Dr Ned Hartfiel wedi cyd-ysgrifennu papur ar astudiaeth micro-gostio sy’n cymharu pedwar dull dialysis yr arennau yng Nghymru.. Cafwyd data micro-gostio gan gomisiynwyr y gwasanaeth ac o gyfweliadau ag ymgynghorwyr arennol, nyrsys, cyfrifwyr, rheolwyr a gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd. Cafwyd gwybodaeth am gostau o’r brig i lawr gan Rwydwaith Clinigol Arennol Cymru (sy’n comisiynu gwasanaethau arennol ledled Cymru) ac Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.

Canfu’r astudiaeth mai’r gost uniongyrchol flynyddol fesul claf ar gyfer dulliau yn y cartref oedd £16,395 ar gyfer dialysis peritoneol parhaus (CAPD), £20,295 ar gyfer dialysis peritoneol awtomataidd (APD) a £23,403 ar gyfer haemodialysis yn y cartref (HHD). Roedd y gost flynyddol fesul claf ar gyfer dulliau gweithredu fesul uned yn dibynnu p’un a oedd angen cludiant ambiwlans ar gleifion ai peidio.

Mae’n bosibl mai’r astudiaeth hon yw’r dadansoddiad mwyaf cynhwysfawr o gostau dialysis a wnaed hyd yma yn y Deyrnas Unedig ac mae’n dangos yn glir bod CAPD yn llai costus na dulliau dialysis eraill. Bydd y dadansoddiad manwl hwn o’r elfennau sy’n cyfrannu at gostau dialysis yn helpu llywio astudiaethau cost-effeithiolrwydd yn y dyfodol, llywio polisi gofal iechyd a llywio ailgynllunio gwasanaethau.