Yr astudiaeth EVITE

Pam fod hyn yn bwysig a beth yw’r angen neu’r bwlch gwybodaeth?

Bwriad y fenter warchod, a gyflwynwyd yn ystod y pandemig COVID-19 ledled y DU, oedd amddiffyn y rhai y credir eu bod yn wynebu’r risg fwyaf o niwed difrifol pe baent yn dal COVID-19 oherwydd rhag-amodau fel canser neu feddyginiaethau yr oeddent yn eu cymryd. Fodd bynnag, nid oes unrhyw dystiolaeth ar gael ar effeithiolrwydd gwarchodaeth o ran lleihau heintiau COVID-19, salwch difrifol a marwolaethau, ei effeithiau ar imiwnedd, ei niwed posibl fel ynysu, pryder, iselder neu ofal gohiriedig ar gyfer problemau iechyd difrifol neu ei gost-effeithiolrwydd.

Beth wnaethom ni a phwy sy’n cymryd rhan?

Ariennir yr astudiaeth trwy Raglen Imiwnedd Astudiaethau Craidd Cenedlaethol COVID-19 mewn cydweithrediad â Phrifysgol Birmingham

Ochr yn ochr ag ymchwilwyr o PRIME a SAIL sy’n archwilio canlyniadau iechyd cysylltiedig â COVID-19 cleifion ar y rhestr warchod o gymharu â’r cyhoedd yn gyffredinol, mae ymchwilwyr HCEC yn amcangyfrif cost gweithredu’r fenter warchod i sector cyhoeddus Cymru yng ngham 1 yr astudiaeth ac yn ymchwilio i effaith gwarchodaeth ar y defnydd dilynol o adnoddau iechyd a gofal yng ngham 2.

Beth fydd yn newid o ganlyniad i’r allbynnau?

Mae’r fenter warchod yn unigryw i’r DU ac fe’i gweithredwyd heb dystiolaeth flaenorol ynghylch ei heffeithiolrwydd a’i chost-effeithiolrwydd. Mae HCEC yn cefnogi cynhyrchu tystiolaeth hanfodol sy’n gwerthuso manteision a niwed gwarchod er mwyn llywio penderfyniadau yn y dyfodol ynghylch a ddylid gweithredu gwarchodaeth yn ystod argyfyngau iechyd.

Bydd hyn yn llywio polisïau iechyd cyhoeddus cenedlaethol a rhyngwladol yn y dyfodol ar warchod mewn argyfyngau iechyd yn y dyfodol. Disgwylir y bydd y canlyniadau’n llywio argymhellion sy’n seiliedig ar dystiolaeth ynghylch y defnydd o warchodaeth fel mesur brys a bydd yn llunio canllawiau cenedlaethol ar ddefnyddio gwarchodaeth mewn argyfyngau yn y dyfodol yn seiliedig ar ei effeithiolrwydd a’i gost-effeithiolrwydd yn ystod COVID-19.