Pa ddatblygiadau arloesol all fynd i’r afael ag anghydraddoldebau a brofir gan fenywod a merched oherwydd y pandemig COVID-19 ar draws y gwahanol feysydd bywyd/meysydd: gwaith, iechyd, safonau byw, diogelwch personol, cyfranogiad ac addysg?

Ymchwiliodd yr adolygiad cyflym hwn i’r dystiolaeth ar gyfer effeithiolrwydd ymyriadau i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau rhywedd oherwydd effeithiau’r pandemig COVID-19 ar draws meysydd gwaith, iechyd, safonau byw, diogelwch personol, cyfranogiad, ac addysg. Cynhaliwyd yr adolygiad ar ran rhanddeiliaid o dîm Cynhwysiant Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Llywodraeth Cymru. Cynigiodd yr adolygiad dystiolaeth o ymyriadau a datblygiadau arloesol yn ymwneud â phob un o’r chwe pharth a darparodd dystiolaeth y gall rhanddeiliaid ei defnyddio i werthuso polisïau presennol a pholisïau posibl yn y dyfodol. Mae canfyddiadau’r adolygiad wedi’u bwydo’n ôl i swyddogion y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn Llywodraeth Cymru ac mae’n bwydo i mewn i bolisïau cydraddoldeb rhywiol. Bydd tystiolaeth yn llywio polisïau gweithle sy’n gysylltiedig ag absenoldeb tadolaeth a brwydro yn erbyn y bwlch cyflog rhwng y rhywiau. Bydd Llywodraeth Cymru hefyd yn defnyddio canfyddiadau’r adolygiad hwn ar y cyd â gwaith ehangach ar nodweddion gwarchodedig megis anabledd, hil, a ffactorau economaidd-gymdeithasol – yn enwedig o fewn gwaith Uned Cydraddoldeb, Hil ac Anabledd Llywodraeth Cymru.

Dolen i adolygiad llawn:

What innovations can address inequalities experienced by women and girls due to the COVID-19 pandemic across the different areas of life/domains: work, health, living standards, personal security, participation and education?

RR00027_Wales_COVID-19_Evidence_Centre-Rapid_review_of_innovations_addressing_inequalities_experienced_by_women_and_girls__due_to_COVID-19-January_2022.pdf (primecentre.wales)