Gobaith newydd i ddioddefwyr COVID hir – yr astudiaeth LISTEN

Pam fod hyn yn bwysig a beth yw’r angen neu’r bwlch gwybodaeth?

Mae COVID hir yn gyflwr cymhleth a nodweddir gan symptomau ôl-COVID parhaus. Mae cleifion yn adrodd dros 200 o symptomau gwahanol sy’n effeithio ar 10 system organ sy’n aml yn cynnwys blinder, diffyg anadl, anhwylder, a chamweithrediad gwybyddol ond a all fod yn wahanol i bob claf. Gall COVID hir gael effeithiau hirdymor difrifol a gwanychol, gan wneud bywyd yn heriol i filoedd o bobl ledled y DU. Ac eto, nid yw’r cyflwr yn cael ei ddeall yn dda o hyd, ac mae diffyg diagnosis clir ac opsiynau rheoli effeithiol yn cynyddu’r risg y bydd cleifion COVID hir yn teimlo eu bod yn cael eu camddeall gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol a gwasanaethau ac nad ydynt yn derbyn y driniaeth sydd ei hangen arnynt.

Beth wnaethom ni a phwy sy’n cymryd rhan?

Rydym yn cydweithio â Phrifysgol Kingston, clinigwyr ac ymchwilwyr o Brifysgol Llundain, Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Ysbytai Prifysgol St George, Coleg y Brenin Llundain, Prifysgol Lincoln a Chanolfan Treialon Ymchwil Prifysgol Caerdydd ar Gymorth Hunan-reoli Personol COVID Hir – astudiaeth cyd-ddylunio a gwerthuso (LISTEN). Ariennir yr astudiaeth gan yr NIHR ac mae’n gweithio mewn partneriaeth â phobl sydd â COVID hir i gyd-ddylunio a gwerthuso pecyn o gymorth hunanreoli y gellir ei bersonoli i anghenion unigol.

Beth fydd yn newid o ganlyniad i’r allbynnau?

Mae LISTEN wedi cyd-gynhyrchu ymyriad hunanreoli ar gyfer pobl â COVID hir a bydd nawr yn sefydlu effaith yr ymyriad ar weithgareddau arferol, llesiant emosiynol a chyfranogiad cymdeithasol o gymharu â gofal arferol y GIG yn ogystal â’i gost-effeithiolrwydd a’i effaith ar y baich i’r unigolyn â COVID hir a chymdeithas.

Gallai’r astudiaeth chwarae rhan sylweddol wrth ddarparu opsiwn hunanreoli effeithiol a chost-effeithiol i gleifion sy’n dioddef o COVID hir gartref nad oes ganddynt unrhyw opsiynau triniaeth go iawn ar gael iddynt ar hyn o bryd.