Asesu cost-effeithiolrwydd rheoli effaith hirdymor COVID-19 ar draws poblogaeth y DU

Pam fod hyn yn bwysig a beth yw’r angen neu’r bwlch gwybodaeth?

Mae data diweddar yn amlygu cyfradd marwolaethau COVID-19 ymadfer parhaus mor uchel â 10% gyda ~20% o gleifion yn datblygu symptomau cardio-pwlmonaidd newydd neu waeth o fewn 60 diwrnod ar ôl rhyddhau o’r ysbyty. Rhaid felly newid safon y gofal ar gyfer cleifion â COVID-19 er mwyn gwella canlyniadau clinigol hir dymor. Nid yw’n hysbys sut i ofalu am gleifion ar ôl mynd i’r ysbyty ar gyfer COVID-19 a dylai’r dewis o driniaethau gorau posibl gael ei arwain gan dystiolaeth o ansawdd uchel ar effeithiolrwydd a chost-effeithiolrwydd.

Beth ydym ni’n ei wneud a phwy sy’n cymryd rhan?

Mae ymchwilwyr HCEC yn cyfrannu at y treial HEAL-COVID mawr yn y DU y dyfarnwyd £3.6 miliwn iddo gan yr NIHR https://fundingawards.nihr.ac.uk/award/NIHR133788

Rydym yn arwain y cyfraniad economeg iechyd ar gyfer y treial aml-ganolfan hwn (HEAL-COVID) a arweinir gan Brifysgol Caergrawnt ac Ysbyty Addenbrooke i sefydlu platfform prawf clinigol addasol, pragmatig, cam 3 a ddyluniwyd i ddarparu tystiolaeth ddibynadwy ar effeithiolrwydd a chost-effeithiolrwydd triniaethau ôl-ysbyty gyda’r nod o wella canlyniadau clinigol ar gyfer cleifion COVID-19.

Beth fydd yn newid o ganlyniad i’r allbynnau?

Bydd canfyddiadau’r treial hwn yn gwneud cyfraniad rhyngwladol at ymarfer clinigol wrth reoli’r effeithiau hirdymor sy’n gysylltiedig â haint COVID-19. Mae’r rhan fwyaf o dreialon hyd yma wedi canolbwyntio ar y cyfnod triniaeth acíwt, yn enwedig mewn ysbytai. Mae’r treial hwn yn un o’r rhai cyntaf i fynd i’r afael ag ansicrwydd pwysig wrth reoli cleifion ar ôl eu rhyddhau lle mae afiachusrwydd a marwolaethau yn parhau i fod yn uchel. Disgwylir iddo arwain at argymhellion sy’n seiliedig ar dystiolaeth ynghylch yr ymyriadau mwyaf effeithiol ac effeithlon i arwain safon gofal a gwella canlyniadau hirdymor i bobl sydd wedi eu effeithio gan COVID-19.