A yw mesurau rheoli ac atal heintiau wedi arwain at unrhyw ganlyniadau niweidiol i breswylwyr a staff cartrefi gofal a gofal cartref?

Roedd yr adolygiad cyflym hwn yn canolbwyntio ar ganlyniadau anffafriol o ganlyniad i fwy o fesurau Atal a Rheoli Heintiau (ARH) yn ystod pandemig COVID-19. Canfu’r adolygiad hwn fod staff cartrefi gofal yn dioddef o straen a baich cynyddol oherwydd y mesurau ARH cynyddol. Nododd yr adolygiad effeithiau andwyol ar breswylwyr cartrefi gofal yn ystod cyfyngiadau COVID-19 o ran lles meddyliol, gwybyddiaeth ac ymddygiad. Er bod rhywfaint o dystiolaeth i ddangos y gallai fod cysylltiad rhwng mesurau ARH a chanlyniadau andwyol, ni ellir rhagdybio achosiaeth. Mae’r adolygiad cyflym cyntaf hwn wedi’i gynnwys yng nghrynodeb cyngor Cell Cynghori Technegol Llywodraeth Cymru.

Dolen i adolygiad llawn:

A yw mesurau atal ac atal heintiau wedi arwain at unrhyw ganlyniadau andwyol i breswylwyr a staff cartrefi gofal a gofal cartref?  RR00018_Wales_COVID-19_Evidence_Centre_Rapid_Review_Infection_control_and_prevention_measures_care_homes_November-2021.pdf (primecentre.wales)