Lawnsio ap meddwlgarwch Chilltastic

Mae Dr Ceryl Teleri Davies (Arweinydd Gofal HCEC), Prifysgol Bangor, Ashley Bale Gwasanaethau TG a Gogledd Cymru Gyda’n Gilydd, y Rhaglen Trawsnewid Anableddau Dysgu wedi datblygu pecyn cymorth o offer a thechnegau ymarferol sy’n seiliedig ar ymarfer meddwlgarwch sydd wedi’u haddasu’n benodol ar gyfer pobl ag anableddau dysgu. Nod yr ap Chilltastic a’r pecyn cymorth […]

Staff HCEC yn llwyddo yng Ngwobrau’r Gymraeg, Prifysgol Bangor

Dwy ferch efo gwobr

Llongyfarchiadau mawr i Arweiniwr PPIE ac Aelod Bwrdd HCEC, Dr Llinos Haf Spencer, am dderbyn Gwobr y Gymraeg ar gyfer y Coleg Meddygol ac Iechyd yn Seremoni Gwobrau’r Gymraeg Prifysgol Bangor nos Fercher 10fed Ebrill 2024. Mae Llinos wedi bod yn helpu siaradwyr Cymraeg hen a newydd i ddefnyddio eu Cymraeg ym Mhrifysgol Bangor ers […]

Economeg Iechyd Cymhwysol ar Gyfer Ymarfer ac Ymchwil Iechyd y Cyhoedd

Poster

Mae’r cwrs deuddydd hwn (9:30-14:30 ar 12 a 13 Mawrth 2024) yn berthnasol i bobl sy’n cynhyrchu neu’n defnyddio tystiolaeth i ddylanwadu ar iechyd a lles y boblogaeth. Yn benodol, y rhai sy’n gweithio mewn sefydliadau addysg uwch, gan gynnwys unedau ymchwil economeg iechyd, llywodraeth leol, iechyd y cyhoedd, a’r trydydd sector. Am ragor o wybodaeth ac archebu eich […]

Gweithdy economeg iechyd ar gyfer prosiectau amgylcheddol, cynaliadwyedd a lles

a man and a woman presenting with slides on a screen

Ddydd Mawrth, 6 Chwefror 2024, fe wnaethom gynnal digwyddiad ym Mhrifysgol Bangor i ddod â phobl ynghyd o bob Coleg ar draws y Brifysgol a sefydliadau eraill i archwilio sut y gellir ymgorffori dulliau economeg iechyd mewn ceisiadau grant ar gyfer ymchwil. Clywsom gan wyth siaradwr gyda chynulleidfa o dros drideg o fynychwyr. Gwahoddwyd ein […]

Adroddiad Blynyddol HCEC 2022/23 wedi’i gyhoeddi

HCEC annual report 2022/23

Mae ein Adroddiad Blynyddol 2022/23 bellach ar gael i chi ddarllen. Mae’r adroddiad yn rhannu ein prif lwyddiannau a phrosiectau dros y flwyddyn. Ewch i’r dudalen Cyhoeddiadau i lawrlwytho’r ddogfen.

ENWI PRIFYSGOL BANGOR YN Y DEG UCHAF O BLITH Y SEFYDLIADAU SY’N CYDWEITHIO AR YMCHWIL ECONOMEG IECHYD MEWN DADANSODDIAD BYD-EANG O DDATA LLYFRYDDOL YN DDIWEDDAR

Cafodd Prifysgol Bangor ei henwi ymysg y deg prifysgol orau am gydweithio ar economeg iechyd o blith 1,723 o sefydliadau’n fyd-eang mewn adolygiad o 4,096 o gyhoeddiadau economeg iechyd rhwng 1975 a 2022. Enwyd Yr Athro Rhiannon Tudor Edwards, Cyd-gyfarwyddwr Canolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau (CHEME) Prifysgol Bangor, yn yr adolygiad fel un o’r […]